Κανονισμός χορήγησης ενισχύσεων σε μαθητές

Άρθρο 1

Με απόφαση του το Δ.Σ. του ιδρύματος καταρτίζει τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο θα κατανέμονται ενισχύσεις στους μαθητές. Το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Η εφαρμογή του ξεκινά από την ψήφισή του.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κάθε μαθητής του δημοτικού διαμερίσματος Μεξιάτες (πρώην κοινότητα Μεξιατών) του Δήμου Λαμιέων του νομού Φθιώτιδας που είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δ.Δ. Μεξιατών ή είναι μόνιμος κάτοικος του Δ.Δ. Μεξιάτες και αυτός και οι γονείς του έως την ηλικία των 18 ετών.

Δεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση οι μαθητές που επαναλαμβάνουν τις σπουδές τους για δεύτερη χρονιά στην ίδια τάξη.

Άρθρο 3

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος ανάλογα τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους με απόφαση του, και με δημόσια ανακοίνωση ορίζει προθεσμία μέσα στην οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα και προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Με ευθύνη του Δ.Σ. και με βάση την απόφαση συντάσσεται σχετική ανακοίνωση με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερολογιακών ημερών. Παρέχεται η δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση τοποθετείται εντός του πίνακα ανακοινώσεων του ιδρύματος στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Μεξιατών αλλά και στα κυριότερα σημεία του χωριού έτσι ώστε να λάβουν γνώση το σύνολο των κατοίκων και δίδετε με κάθε τρόπο ευρεία δημοσιότητα.

Άρθρο 4

Το Δ.Σ. του ιδρύματος μετά την εκπνοή της προθεσμίας σε δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση του καταρτίζει τον προσωρινό πίνακα δικαιούχων λαμβάνοντας υπόψη τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.. Ο πίνακας των δικαιούχων ανά κατηγορία ακολουθεί τους προβλεπόμενους στο άρθρο 3 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας. Δίνεται προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερολογιακών ημερών εντός της οποίας μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενος ενστάσεις με παράλληλη προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών.
Ο κατάλογος των προσωρινών δικαιούχων κοινοποιείται για την κατάρτιση του στον επόπτη του ιδρύματος που έχει δυνατότητα να προβάλει ενστάσεις οι αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επίδοση του.
Μετά την εκπνοή της προθεσμίας το Δ.Σ. με νέα συνεδρίαση εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και αποφαίνεται επί του πίνακα των δικαιούχων καταρτίζοντας τον τελικό πίνακα των δικαιούχων ενισχύσεων του ιδρύματος με βάση τον οποίο θα γίνεται και η καταβολή των ενισχύσεων.

Άρθρο 5

Οι ενστάσεις των δικαιούχων αφορούν μόνο τα αντικειμενικά στοιχεία των επιμέρους κριτηρίων που τίθενται και όχι τα άρθρα του συγκεκριμένου κανονισμού.

Άρθρο 6

Το ΔΣ ανάλογα τους οικονομικούς πόρους που έχει, επιλέγει τις κατηγορίες των μαθητών μέσης εκπαίδευσης που θα δώσει οικονομικές ενισχύσεις, με βάση τις μεγαλύτερες ανάγκες και κυρίως την ουσιαστική βοήθεια για την προετοιμασία εισαγωγής στα ΑΕΙ. Με απόφαση του ΔΣ πριν την πρόσκληση για κατάθεση σχετικών αιτήσεων καθορίζονται κάθε φορά οι κατηγορίες των δικαιούχων όπως και τα έτη αναφοράς.    

Άρθρο 7

Το Δ.Σ. του ιδρύματος, εκτιμώντας τις οικονομικές δυνατότητες του, με απόφαση του καθορίζει «τιμή βάσης» των ενισχύσεων. Η τιμή βάσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. για κάθε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6. Η τιμή βάσης αποτελεί το ελάχιστο πόσο της για κάθε έτος ενίσχυσης των μαθητών ανά κατηγορία.

Άρθρο 8

Επιπλέον της τιμής βάσης καταβάλλονται στους δικαιούχους προσαυξήσεις σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες.
Στους εγγεγραμμένους δικαιούχους στα δημοτολόγια του ΔΔ Μεξιατών με την ιδιότητα του δημότη καταβάλλεται επιπλέον 20% της τιμής βάσης.

Στους μόνιμους κατοίκους του ΔΔ Μεξιατών καταβάλλεται επιπλέον 25% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους ορφανά και από τους δύο γονείς καταβάλλεται επιπλέον 100% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους ορφανά από τον έναν εκ των γονέων καταβάλλεται επιπλέον 50% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 75% καταβάλλεται επιπλέον 30% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50% καταβάλλεται επιπλέον 15% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους που έχουν και τους δύο γονείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 75% καταβάλλεται επιπλέον 40% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους που έχουν και τους δύο γονείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50% καταβάλλεται επιπλέον 20% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους που έχουν και τους δύο γονείς ΑΜΕΑ ο μεν ένας με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50% και ο έτερος πάνω από 75% καταβάλλεται επιπλέον 30% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους που έχουν και τους δύο γονείς ασφαλισμένους στον ΟΓΑ καταβάλλεται επιπλέον 10% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους που έχουν και τους δύο γονείς συνταξιούχους γήρατος ΟΓΑ καταβάλλεται επιπλέον 15% της τιμής βάσης.
Σε δικαιούχους που έχουν τον έναν εκ των δύο γονέων συνταξιούχους γήρατος ΟΓΑ καταβάλλεται επιπλέον 5% της τιμής βάσης.

Στους μαθητές που είναι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών καταβάλλεται επιπλέον 10% της τιμής βάσης.
Στους άπορους καταβάλλεται επιπλέον το 100% της τιμής βάσης.
Στους δικαιούχους που το δηλωμένο στη φορολογική δήλωση οικογενειακό τους εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς) είναι έως 6000 € καταβάλλεται επιπλέον 20% της τιμής βάσης.
Στους μαθητές που το δηλωμένο στην φορολογική δήλωση οικογενειακό τους εισόδημα είναι από 6001 € έως 13.000 € καταβάλλεται επιπλέον 10% της τιμής βάσης.

Άρθρο 9

Η συνολικά καταβαλλόμενη ενίσχυση είναι το άθροισμα της τιμής βάσης και των ποσών των επί πλέον προσαυξήσεων που ένας έκαστος των δικαιούχων δύναται να εισπράξει εκπληρώνοντας τα επιμέρους κριτήρια.

Άρθρο 10

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν στο Ίδρυμα είναι: Α) Με την αρχική προκήρυξη επί ποινή αποκλεισμού

 1. Αίτηση του δικαιούχου
 2. Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτούμενος την ενίσχυση είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του ΔΔ Μεξιατών ή Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του από αρμόδια αρχή.
 3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο αιτούμενος της ενίσχυση είναι μαθητής, την τάξη και το τμήμα που φοιτά ή σχετικά έγγραφα που να το αποδεικνύουν πχ τίτλοι σπουδών κλπ
 4. Θεωρημένο απόσπασμα του τηρούμενου βιβλίου απογραφής από νόμιμα λειτουργούν φροντιστήριο ή σχετική βεβαίωση από ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό.
 5. Αστυνομική ταυτότητα
 6. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Αν λείπει ένα από τα 6 παραπάνω στοιχεία η σχετική αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατά τη σύνταξη της καταστάσεις των δικαιούχων και το Δ.Σ. δεν επανέρχεται.

Άρθρο 11

Για καθένα από τα κριτήρια από τα οποία προκύπτει και προσαύξηση του αρχικού ποσού (της τιμής βάσης) ανάλογα με τα επί μέρους κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 8 είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα κατά νόμο δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

 1. Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτούμενος την ενίσχυση είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του ΔΔ Μεξιατών ή σχετικό έγγραφο που να προκύπτει η οριστική εγγραφή.
 2. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από τα κατά νόμο όργανα.
 3. Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης ή Τρίτεκνης Οικογένειας.
 4.  Άποροι: Βεβαίωση από τις κατά νόμο αρχές από την οποία να προκύπτει ότι η οικογένεια του δικαιούχου είναι άπορη.
 5. Κριτήρια εισοδήματος: Πρέπει να υποβάλλεται εκκαθαριστικό εφορίας που είναι εν ισχύ ή βεβαίωση απαλλαγής προς υποβολή φορολογικής δήλωσης.
 6. Για τις περιπτώσεις αναπηρίας οι ανάλογες αποφάσεις των κατά νόμο αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών όπως επίσης και πρόσφατη βεβαίωση ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις του φορέα που τις εξέδωσε στην οποία να βεβαιώνει ότι βρίσκονται εν ισχύ.
 7. Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις τις ανάλογες βεβαιώσεις από τις κατά νόμω αρμόδιες αρχές.
 8. Το Δ.Σ. δύναται με απόφαση του να εξειδικεύει η να ζητά επιπλέον στοιχεία. Το ίδρυμα προκειμένου δημιουργήσει σαφή και αντικειμενική γνώση δύναται να προσφεύγει στις αρμόδιες αρχές για την διασταύρωση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί. Δύναται ακόμη με πράξη του προέδρου να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από τον δικαιούχο τα οποία ο τελευταίος οφείλει να προσκομίσει εντός της προθεσμίας ορίζεται.

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. του ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, να τροποποιεί στο σύνολο του ή άρθρα και εδάφια του παρόντος κανονισμού. Οι αποφάσεις του είναι άμεσα εκτελεστές μετά την κατά νόμο έγκριση των αρμοδίων αρχών.»