Προκήρυξη-Πρόσκληση 2022 για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων

Για μαθητές, για εκμάθηση ξένων γλωσσών, για φοιτητές, για μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε μόνιμους κάτοικους ή δημότες της τοπικής κοινότητας Μεξιατών σύμφωνα με τον οργανισμό του Ιδρύματος και την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του νόμου 4182/13, τους ισχύοντες κανονισμούς χορηγήσεων και τις αποφάσεις του ΔΣ.

Γίνεται γνωστό ότι μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Steven Zonas της 15ης Οκτωβρίου 2022 πρόκειται να δοθούν οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν διακριτά μαθητές, ξενόγλωσσα, φοιτητές, μεταπτυχιακά και διδακτορικά για τα σχολικά ή ακαδημαϊκό τρέχον έτος και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις και τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μεξιατών, υποβάλλοντας βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή δημότες της ΤΚ Μεξιατών του Δήμου Λαμιέων, υποβάλλοντας τα κατά νόμο απαραίτητα έγγραφα.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα  επιβολής εισφοράς) μικρότερο από 40.000 ευρώ, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2022 (εισοδήματα 2021).


Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά εκτός από την σχετική αίτηση περιλαμβάνονται κατά περίπτωση στους ισχύοντες κανονισμούς και διαχωρίζονται σε δικαιολογητικά που έχουν ποινή αποκλεισμού και σε δικαιολογητικά τα οποία διαμορφώνουν δια των κριτηρίων το τελικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση είναι:

  • Δικαιολογητικά επι ποινή αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 10 των κανονισμών οικονομικής ενίσχυσης  που ισχύουν και
  • * Δικαιολογητικά που έχουν σχέση με τα  κριτήρια διαμόρφωσης του ύψους ενίσχυσης για προκύπτει η προσαύξηση του αρχικού ποσού και περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 των κανονισμών κατά περίπτωση.

Οι κανονισμοί

  • Βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.steven-zonas.gr
  • Έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος στο Τκ Μεξιατών και
  • Δίδονται σε όποιον τους ζητήσει σε αντίγραφα από τα γραφεία του ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

  • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ιστότοπο www.steven-zonas.gr δημιουργώντας πρώτα λογαριασμό εισόδου.
  • Μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, όπως επίσης
  • Μπορούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ιδρύματος σε μέρες και ώρες που θα αναρτηθούν στην είσοδο των γραφείων του ιδρύματος .

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 6/12/2022 και ώρα 15.00 μ.μ..


Διαδικασία επιλογής

Με την κατάθεση των αιτήσεων γίνεται η επεξεργασία τους και συντάσσεται ο αρχικός πίνακας δικαιούχων ή απορριφθέντων, με όλες τις παρατηρήσεις. Ανάλογα τα υποβληθέντα έγγραφα για κάθε αίτηση και τα κριτήρια που υπάρχουν στους κανονισμούς γίνεται μοριοδότηση. Ο συγκεκριμένος πίνακας δημοσιοποιείται και ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα εντός πέντε ημερών από την δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα κύρια σημεία της Κοινότητας με
ανακοινώσεις,  να καταθέσουν σχετικές ενστάσεις. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον τελικό πίνακα δικαιούχων. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ανά κατηγορία δικαιούχων ενιαία τιμή βάσης επί της οποίας υπολογίζονται και οι προσαυξήσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς για να προκύψει το τελικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

Ο τελικός πίνακας δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα κύρια σημεία της ΤΚ Μεξιατών, δίδοντας το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητα, και αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς για έγκρισή του. Στη συνέχεια υπάρχει η καταβολή των χρημάτων με την πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί ή την έκδοση επιταγών αν δεν υπάρχουν λογαριασμοί.

Τα κριτήρια για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, πέραν της τιμής βάσης, για τους δικαιούχους αναφέρονται αναλυτικά  στους ισχύοντες κανονισμούς οικονομικών ενισχύσεων και είναι ποσοστιαία προσαύξηση για κάθε ένα κριτήριο επί της τιμής βάσης.

Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Κώστα Χριστόπουλο τηλ  6942433242 και τον γραμματέα κ. Γιώργο Παλαμιώτη στο τηλ. 6978777818

Η παρούσα προκήρυξη –πρόσκληση να σταλεί και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.steven-zonas.gr, στην ομάδα «ΙΔΡΥΜΑ STEVEN ZONAS» στο f/b με περισσότερα από 120 μέλη, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και σε όλα τα καφενεία στην Τοπική Κοινότητα Μεξιατών και να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα της Λαμίας.


Μεξιάτες 15-10-2022

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Χριστόπουλος