Απόφαση του ΔΣ για Προκήρυξη-Πρόσκληση 2022 για κατάθεση αιτήσεων για οικονομικές ενισχύσεις

Πρακτικό της 15-10-2022

Στις Μεξιάτες σήμερα Σάββατο 15-10-2022 και ώρα 6:30μμ και στα γραφεία του ιδρύματος ΣΤΗΒΕΝ ΖΟΝΑΣ στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα, μετά από την νόμιμη πρόσκληση του προέδρου συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ του Ιδρύματος για να εξεταστούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Θέμα Μόνο: Προκήρυξη πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων για οικονομικές ενισχύσεις.

Παρόντες                            Απόντες
Χριστόπουλος Κων/νος
Μιχελής Γεώργιος
Καφραμάνης Σπύρος
Ξαρχάς Αντώνης
Παλαμιώτης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και είναι παρόν με τηλεδιάσκεψη και ο επόπτης του Ιδρύματος κ. Χρήστος Τρούμπουλος. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ξεκινά η συνεδρίαση του ΔΣ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Κατάθεση αιτήσεων για οικονομικές ενισχύσεις

Είναι γνωστό ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2022 προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις για διάφορες κατηγορίες έτσι όπως έχουν προσδιοριστεί.

Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Ιδρύματος Στήβεν Ζόνας της 15-10-2022 σελ. 2 από 8. Τώρα με την ηλεκτρονική βάση την οποία δημιουργήσαμε δεν χρειάζονται μετακινήσεις και οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν για να προχωρήσουμε και να χορηγήσουμε οικονομικές ενισχύσεις:

*Οικονομικές ενισχύσεις μαθητών: Σε αυτούς που το σχολικό έτος 2022-2023 είναι στη Β ή την Γ Λυκείου.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε Ξενόγλωσσα: Όσοι πήραν τίτλο Β2 ή Γ2 ή και τους δύο και για μία ή δύο γλώσσες το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έως 31 Οκτωβρίου του 2022.

*Οικονομικές ενισχύσεις μαθητών για αυτούς που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2021-2022 και μόνο σε όσους συνεχίζουν σπουδές είτε σε ΑΕΙ είτε στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε Φοιτητές: Δικαιούχοι Οικονομική ενίσχυση είναι όσοι έκαναν εγγραφή σε ΑΕΙ προ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είτε φοιτούν ακόμη είτε απέκτησαν πτυχίο έως Οκτώβρη 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό σε ότι αφορά την φοίτηση και την ηλικία με απαραίτητη την υποβολή του πτυχίου ή βεβαίωσης για τους πτυχιούχους.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Είναι δικαιούχοι όσοι είτε φοιτούν, είτε ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους το έτος 2021-2022 έως Οκτώβρη 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό σε ότι αφορά την φοίτηση και την ηλικία, με απαραίτητη την υποβολή του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωσης για τους πτυχιούχους.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε υποψηφίους διδάκτορες: Είναι δικαιούχοι όσοι είτε φοιτούν και έχουν την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, είτε ολοκλήρωσαν το διδακτορικό τους το έτος 2021-2022 έως Οκτώβρη 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό σε ότι αφορά την φοίτηση και την ηλικία του έτους που αιτούνται ενίσχυσης με απαραίτητη την υποβολή του διδακτορικού τίτλου ή βεβαίωσης για τους κατόχους διδακτορικού.

Οι παραπάνω προβλέψεις αφορούν γενικές αρχές και σε περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και για κάθε ειδική περίπτωση θα αποφασίζει το ΔΣ.

Σε ότι αφορά τις προθεσμίες πλέον ηλεκτρονική βάση μας βοηθάει για γρήγορες διαδικασίες και προτείνω η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων να είναι μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2022. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος έτσι ώστε να καταρτιστεί ο πρώτος πίνακας να αναρτηθεί να υπάρξουν ενστάσεις και να επανέλθει το διοικητικό συμβούλιο στην τελική του απόφαση και να γίνουν πληρωμές. Επειδή η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά απαιτείται λιγότερος χρόνος για την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων.

Αν τώρα για κάποιους αντικειμενικούς λόγους χρειαστεί να δοθεί παράταση αυτό θα εκτιμηθεί από το διοικητικό συμβούλιο και θα ανακοινωθεί.

Το διοικητικό συμβούλιο ιδρύματος

Έχοντας υπόψη

Την συστατική πράξη του ιδρύματος και ιδιαίτερα την παρ 4 του άρθρου 2 του ΠΔ που συστήνει το ίδρυμα και κυρώνει τον οργανισμό του ( ΦΕΚ 283/2000 Τ. Β ́) Την παρ 3 του άρθρου 56 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ – 185 Α/10-9-2013) όπως ισχύει

Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ιδρύματος (122756/9-8-2022)

Τους εγκεκριμένους κανονισμούς χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων.

Την ανάγκη χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε μαθητές, Ξενόγλωσσα, φοιτητές, Μεταπτυχιακά και διδακτορικά

Την ανάγκη κατάρτισης προκήρυξης –πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για τις εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς ήτοι:

*Οικονομικές ενισχύσεις μαθητών: Σε αυτούς που το σχολικό έτος 2022-2023 φοιτούν στη Β ή την Γ Λυκείου.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε Ξενόγλωσσα: Όσοι πήραν τίτλο Β2 ή Γ2 ή και τους δύο και για μία ή δύο γλώσσες το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έως 31 Οκτωβρίου του 2022.

*Οικονομικές ενισχύσεις μαθητών για αυτούς που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2021-2022 και συνεχίζουν σε ΙΕΚ σπουδές μόνο σε όσους συνεχίζουν σπουδές είτε σε ΑΕΙ είτε στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε Φοιτητές: Δικαιούχοι Οικονομική ενίσχυση είναι όσοι έκαναν εγγραφή σε ΑΕΙ ή ΙΕΚ προ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και φοιτούν ακόμη σύμφωνα με τον κανονισμό σε ότι αφορά την φοίτηση και την ηλικία με απαραίτητη την υποβολή του πτυχίου ή βεβαίωσης για τους πτυχιούχους.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Είναι δικαιούχοι όσοι είτε φοιτούν, είτε ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους το έτος 2021-2022 έως Οκτώβρη 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό σε ότι αφορά την φοίτηση και την ηλικία, με απαραίτητη την υποβολή του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωσης για τους πτυχιούχους.

*Οικονομικές ενισχύσεις σε υποψηφίους διδάκτορες: Είναι δικαιούχοι όσοι είτε φοιτούν και έχουν την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, είτε ολοκλήρωσαν το διδακτορικό τους το έτος 2021-2022 έως Οκτώβρη 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό σε ότι αφορά την φοίτηση και την ηλικία του έτους που αιτούνται ενίσχυσης με απαραίτητη την υποβολή του διδακτορικού τίτλου ή βεβαίωσης για τους κατόχους διδακτορικού.

Οι παραπάνω προβλέψεις αφορούν γενικές αρχές και σε περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και για κάθε ειδική περίπτωση θα αποφασίζει το ΔΣ.

*Ορίζει ότι οι δικαιούχοι επι ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα (εισόδημα επιβολής εισφοράς) μικρότερο από 40.000 ευρώ, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2022 (εισοδήματα 2021).

Καθορίζει ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 15.00.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ για πιθανή παράταση αν είναι αναγκαία.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκτός ειδικών περιπτώσεων που προκύπτει από αντικειμενική αδυναμία υποβολής που θα παραλαμβάνονται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου Καταρτίζει Περίληψη προκήρυξης–πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για τις εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Ίδρυμα STEVEN ZONAS ΝΠΙΔ

ΜΕΞΙΑΤΕΣ Φθιωτιδας

ΤΚ 35016

Τηλ. 6978777818